Privacyverklaring/Disclaimer

Ping Shu Yuan gevestigd aan de Valkenboslaan 324 2563 ED te Den Haag, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Voor vragen over je persoonsgegevens kun je contact opnemen met Ping Shu Yuan via het emailadres of het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt.

Hieronder volgen de verdere details van deze privacyverklaring:

Persoonsgegevens die Ping Shu Yuan verwerkt

Ping Shu Yuan verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van de diensten van Ping Shu Yuan en/of omdat je deze gegevens zelf aan Ping Shu Yuan verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Ping Shu Yuan verwerkt, met als doel contact met jou te kunnen leggen:

– Je opgegeven naam
– Je opgegeven woonplaats (niet verplicht)
– Je opgegeven telefoonnummer (niet verplicht)
– Je opgegeven E-mailadres

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bij het invullen van het contactformulier, bij het omschrijven van de reden waarom je contact opneemt.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Ping Shu Yuan verwerkt

Ping Shu Yuan verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:
– Je gezondheid, indien je in het contactformulier of per email daar iets over meldt.

Met welk doel en op basis van welke grondslag Ping Shu Yuan persoonsgegevens verwerkt

Ping Shu Yuan verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– Contact met jou te kunnen leggen indien dit nodig is om de dienstverlening uit te kunnen voeren.

Geautomatiseerde besluitvorming

Ping Shu Yuan neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Ping Shu Yuan bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Je kunt bij Ping Shu Yuan navragen wat de bewaartermijn van jouw persoonsgegevens is.

Delen van persoonsgegevens met derden

Ping Shu Yuan verkoopt je gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in opdracht van Ping Shu Yuan, sluit Ping Shu Yuan een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van je gegevens. Ping Shu Yuan blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

pingshuyuan.nl maakt geen gebruik van cookies.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Ping Shu Yuan en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

Dat betekent dat je bij Ping Shu Yuan een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Ping Shu Yuan van jou beschikt in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van je persoonsgegevens sturen naar Ping Shu Yuan door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van de therapeut ontvangen hebt. Ping Shu Yuan neemt vervolgens per e-mail contact met je op.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Ping Shu Yuan je dan om een kopie van je identiteitsbewijs als aanvulling op jouw verzoek naar Ping Shu Yuan te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy.

Ping Shu Yuan reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op je verzoek. Ping Shu Yuan wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/ nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens /tip-ons

Hoe Ping Shu Yuan persoonsgegevens beveiligt

Ping Shu Yuan neemt de bescherming van je gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Deze website wordt beheerd door Conscious Webdesign, gevestigd in Alphen aan den Rijn. Deze website wordt gehost op servers van een Nederlandse hostingsprovider die voldoet aan de AVG. Dit wordt geborgd binnen een Verwerkersovereenkomst tussen Ping Shu Yuan en de beheerder van deze website.

Gegevens die je invult op deze website worden automatisch doorgestuurd naar Ping Shu Yuan via een beveiligde SSL-verbinding. Alle contactformulieren lopen via deze beveiligde SSL-verbinding.

Als je het idee hebt dat je gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met Ping Shu Yuan door gebruik te maken van het contactformulier op deze website of via de contactgegevens die je van Ping Shu Yuan ontvangen hebt.

Veiligheid van gegevensverwerking via internet

Ondanks dat wij beveiligingsmaatregelen hebben genomen en zullen nemen, zijn aan de verwerking van je persoonsgegevens via het internet risico’s verbonden die inherent zijn aan het internetgebruik in het maatschappelijke verkeer. Hiervoor is noch de beheerder van deze site, noch Ping Shu Yuan aansprakelijk.

Links naar andere websites van derden

Deze website bevat links naar andere websites. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij zijn dan ook niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de manier waarop zij met je persoonsgegevens omgaan.

Wij raden je dan ook aan om de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Indien er op deze website video’s staan, dan worden die gehost op youtube. Hou in dat geval ook rekening met de actuele (privacy) voorwaarden van youtube.

Wijziging privacyverklaring

De beheerder en Ping Shu Yuan behouden zich het recht voor deze privacyverklaring te allen tijde te wijzigen. Gebruik van deze website houdt in dat je als gebruiker akkoord gaat met deze privacyverklaring.

Maak je vaker gebruik van deze website, raadpleeg dan weer de privacyverklaring, zodat je van eventuele wijzigingen op de hoogte bent.

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 13-01-2024.

 

Disclaimer

Aansprakelijkheid
De inhoud op de website/webpagina is van algemene informatieve aard. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

  • Je bepaalt zelf de waarde van de informatie voor je eigen situatie. Je blijft zelf verantwoordelijk voor de acties die je onderneemt of laat aangaande uw gezondheid. We raden overigens vrijblijvend aan om een huisarts te raadplegen als je informatie en advies wilt hebben aangaande uw specifieke situatie. De eigenaar van deze website aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade die zou kunnen voortkomen uit het gebruik van informatie, links of richtlijnen op deze website.
  • De website/webpagina bevat hyperlinks naar websites van derden, waarover de eigenaar van deze website geen zeggenschap heeft en er derhalve niet voor in kan staan dat de inhoud van deze websites juist, volledig en actueel is.
  • De eigenaar van deze website is niet aansprakelijk voor welke schade dan ook, direct of indirect, die op enige wijze is ontstaan of voortvloeit uit:
  • het gebruik van de website/webpagina en de inhoud, of de wijziging of de niet beschikbaarheid van de website en de inhoud;
  • het gebruik van hyperlinks naar websites van derden en de inhoud, of de niet beschikbaarheid van de hyperlinks.

 

Intellectuele eigendom
De auteursrechten op de website/webpagina(s) berusten bij de eigenaar van de website, tenzij anders aangegeven. Het is toegestaan de inhoud voor persoonlijk gebruik te downloaden of te printen. Het is uitdrukkelijk niet toegestaan (een gedeelte of gedeeltes van) de inhoud voor andere doeleinden te gebruiken en in het bijzonder niet voor commerciële exploitatie. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk opleveren  op intellectuele eigendomsrechten en/of in strijd zijn met wet- en regelgeving op onder meer het gebied van privacy.